JUST LOVELY CONDITIONS

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod en de overeenkomst

Artikel   5 - De prijs

Artikel   6 - Betaling

Artikel   7 - Levering en uitvoering

Artikel   8 - Herroepingsrecht en ruilen

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   10 - Garantie en aansprakelijkheid

Artikel   11 - Overmacht

Artikel   12 - Intellectuele eigendom

Artikel   13 - Persoonsgegevens

Artikel   14 - Toepasselijk recht

Artikel   15 - Links

Artikel   16 - Uw rechten

 

artikel 1 - definities

in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer;

- Dag: kalenderdag;

- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: LeBlancholding B.V., Just Lovely Fashion

Vestigingsadres: Van Leijenberglaan 304, 1082 DD  Amsterdam

Telefoonnummer: 06-46188305

E-mailadres: info@justlovelyfashion.nl

KvK-nummer: 60811234

Btw-identificatienummer: 131827364B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just Lovely Fashion en op alle met Just Lovely Fashion door consument aangegane overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen Just Lovely en consument. Just Lovely fashion behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen conform Nederlandse wet- en regelgeving.

2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die betreffende voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Just Lovely Fashion mee ingestemd is.

4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

7Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8Door het gebruik van de internet web shop van Just Lovely Fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internet webshop.

 

Artikel 4 – Het aanbod en de overeenkomst

1. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een ander termijn is overeengekomen en in de offerte staat vermeld.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge, telefonische of via email gedane mededelingen en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Just Lovely Fashion weergegeven of gedaan. Just Lovely Fashion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in volledige overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per email of post is verzonden naar het door koper opgegeven emailadres of postadres.

6. Koper en Just Lovely Fashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals in artikel 4.5 is vermeld wordt voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Just Lovely Fashion zullen voor zover de wet dat toelaat hierbij gelden als vermoeden van bewijs.

7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


Artikel 5 – De prijs

1Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

2Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld staat bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internet webshop met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen met elkaar overeen.

3De koper is de prijs verschuldigd die Just Lovely Fashion in haar bevestiging conform artikel 4 van deze algemene voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

4Bezorg/aflever- en verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

5Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

Artikel 6 - Betaling 

1         Bij bestellingen via de internet webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

- Via IDEAL

- Via Creditcard (American Express, Visa, Mastercard)

Via een bankoverschrijving vooraf

- Via PAYPAL

- Via betalen bij afhalen

- Via TIKKIE zakelijk

 

2         In het geval dat door Just Lovely Fashion een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is. Producten kunnen doorgaans niet in termijnen worden betaald.

A) Bij niet of niet tijdige betaling zijn alle extra bijkomende kosten altijd voor rekening van de koper.

b) Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Just Lovely Fashion als gevolg van niet nakoming door koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.

c) In geval van niet-tijdige betaling van koper is Just Lovely Fashion bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of verder levering op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, alsmede de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

1 . Alle bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Just Lovely Fashion streeft ernaar om bestellingen binnen maximaal 8 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Just Lovely Fashion kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internet webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slecht een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders is overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gecrediteerd en terugbetaald.

2Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper besteld wordt, zal door Just Lovely fashion worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3Leveringen vinden plaats op het door koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden wordt gebracht.

5Just Lovely fashion levert binnen Nederland en België. Bestellingen die toch worden geplaatst met als afleveradres een adres welke zich niet binnen deze twee landen bevinden, zullen door Just Lovely Fashion worden geannuleerd. De eventuele,  overgemaakte betalingen zullen dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald.


Artikel 8 – Herroepingsrecht en ruilen
1 . De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) controleren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na dag van aflevering van het product in kwestie. Dag van aflevering telt als eerste dag.

2Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.  indien de consument/koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 8.1 conform de voorwaarden en instructies gebruik heeft gemaakt, dan draagt Just Lovely fashion zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de Just Lovely Fashion of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

4Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk);

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

1Just Lovely Fashion garandeert dat de te leveren producten en/of diensten voldoen aan de gebruikelijke

eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3Just Lovely is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of  anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Just Lovely Fashion. Just Lovely Fashion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, foutieve gebruik schade, indirecte schade en omzetderving.

4 . Indien Just Lovely fashion om welke reden dan ook, gehouden is enig schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product en/of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de navolgende gevallen:

a.       indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Just Lovely Fashion en/of de fabrikant zijn verricht;

b.       indien gebreken ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of door onoordeelkundig gebruik;

c.       indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid van koper of door koper aangewezen derden.

6De koper is gehouden Just Lovely Fashion te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Just Lovely Fashion mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

7De koper is verplicht het product aan Just Lovely fashion te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Just Lovely Fashion zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders is overeengekomen.

8 . Naast de garantiebepalingen blijven de wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 

Artikel 11 – Overmacht

1.  In geval van overmacht is Just Lovely Fashion niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internet webshop.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of betrekking tot de internet webshop berusten bij Just Lovely Fashion, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

 

Artikel 13 - Persoonsgegevens

Just Lovely Fashion zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Just Lovely Fashion neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Links

De webshop van Just Lovely Fashion kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Just Lovely Fashion geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk (zie hiervoor ook onze Just Lovely “Privacy Policy”)

 

Artikel 16 – Uw rechten

U kunt altijd aan Just Lovely Fashion vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail Just Lovely Fashion verzoeken om verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke Just Lovely Fashion zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Just Lovely Fashion hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar indien u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.